Bli medlem

For å bli medlem i Anfi Club Norway, så må du/dere være andelseier i et av anleggene til Anfi del Mar.

(Les kriterier for medlemskap i vedtektene til Anfi Club Norway)


Nederst på siden er det link til innmeldingssiden
 

Vedtektene i Anfi Club Norway (ACN)

1. ACN er en interesseorganisasjon for andelseiere på Anfi del Mar som omfatter
leilighetsanleggene Beach, Puerto, Monte og Gran. Andelseiere av andeler i Tauro
kan også bli medlemmer, men de kan ikke ta opp saker som gjelder Tauro.

2. Hovedoppgavene til ACN er å ivareta medlemmenes interesser på Anfi del Mar, være
bindeleddet mellom medlemmene og komiteene og ved dette, bidra til utvikling av
Anfi del Mar.

3. ACN skal jobbe for å få flest mulig andelseiere som medlemmer og bidra til at det
velges minst 1 norsk representant i hver av de 4 komiteene på Anfi del Mar.

4. På Anfis generalforsamlinger, som er øverste organ for leilighetsanleggene på Anfi
del Mar, kan ACN fremme saker som er i medlemmenes interesse, og bidra til at flest
mulig av medlemmenes stemmer er representert.

5. ACN bør samarbeide med tilsvarende klubber i andre land og fremme saker i
fellesskap, når dette er formålstjenlig.

6. ACN skal være et kunnskapsforum, som skal hjelpe medlemmer som har problemer
med å finne ut av ting på Anfi del Mar, og bidra til at medlemmene kan få et bedre
utbytte av sine opphold og sitt eierskap.

7. ACN bør samarbeide med komitemedlemmene, ved å bidra til at de får løst
oppgavene sine på beste måte for andelseierne, og formidle saker fra medlemmene
som ønskes tatt opp og bidra til at oppgavene blir løst på best mulig måte for
andelseierne.

8. ACN skal ledes av et styre med 5 medlemmer og ett varamedlem, bestående av leder,
nestleder, sekretær, kasserer, medlemskontakt og ett varamedlem. Leder velges for
ett år, øvrig styre for 2 år, dog velges nye styremedlemmer for ett år. Valgkomite skal
bestå av 3 medlemmer som velges på generalforsamlingen, for 1 år ad gangen.
Medlemmer av styret kan ikke være medlem av valgkomiteen. Annenhånds selgere
(kommersielle selgere av Anfi uker) kan ikke være medlem av styret. En
komitérepresentant på Anfi del Mar kan ikke samtidig inneha ledervervet i ACN.

9. Styret er beslutningsdyktig når minimum 3 av styrets medlemmer, inklusive leder, er
til stede. Avstemninger i styret avgjøres ved alminnelig flertall, hvor hvert
styremedlem har 1 stemme, ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Ved
beslutningssaker må det foreligge minst 3 stemmer for.

10. Medlemskontingenten forfaller til betaling 31. januar for inneværende år.
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten ved første gangs purring, vil bli strøket
som medlem og vil ikke lenger få tilgang til medlemssidene på internett.

11. Generalforsamlingen kan beslutte godtgjørelse og dekning av utgifter til
styremedlemmene og revisor og fastsette satser for dette.
Vedtekter i Anfi Club Norway-2018. Vedtatt på GF 21.04.2018+ 2018-04-23

12. Medlemmer som ikke retter seg etter vedtektene, pålegg fra styret, eller som har en
opptreden som ikke tjener klubben, samt uthenging av navngitte personer på nettet vil
bli strøket som medlem. Dette skal avgjøres av styret.

13. Generalforsamling avholdes i april hvert år, med valg av styremedlemmer, revisor og
valgkomite. Godkjennelse av årsberetning, regnskap, budsjett for kommende år,
fastsettelse av medlemskontingent vil fremkomme i styrets beretning. Styrets honorar
skal vedtas på generalforsamlingen, og representantene i styret kan få
reisegodtgjørelse inntil 350 km etter statens gjeldende satser. Saker av prinsipiell
betydning og eventuelle godtgjørelser skal legges frem for styret for avklaring og
godkjennelse. Leder velges på generalforsamlingen, resten av styret konstituerer seg
selv, og styret fordeler arbeidsoppgavene mellom seg for best mulig utnyttelse av
kompetanse og erfaring hos styremedlemmene.

14. Innkalling til generalforsamlingen skal sendes ut senest 3 uker før den skal avholdes,
sammen med agenda, årsberetning, revidert regnskap, innkomne forslag og
valgkomiteens forslag til verv, nevnt i pkt. 8. Innkommende forslag, som ønskes tatt
opp på generalforsamlingen, må være i styret i hende senest 14 dager før
generalforsamlingen. Komitemedlemmer som ikke er medlem av ACN, kan inviteres
til å delta på generalforsamlingen, men har ikke stemmerett. Tid og sted for
generalforsamling skal varsles i god tid, minst 30 dager før.

15. Avstemninger på ACNs generalforsamlinger avgjøres med alminnelig flertall, hvor
hvert hovedmedlem har 1 stemme. Det vil bli lagt ut et fullmaktsskjema og en
stemmeseddel på nettet som kan fylles ut av medlemmene og returneres med vanlig
post. Detaljene omkring dette må styret og webansvarlig utarbeide til det beste for
begge parter, samtidig som sikkerheten for korrekt stemmegivning ivaretas. Dette må
være styret ihende senest 14 dager før generalforsamlingen. Hvis vi benytter
elektronisk avstemning er 14-dager-før tidsfristen ikke nødvendig, styret avgjør dette,
og setter tidsfristen selv.

16. Adgang til ACNs generalforsamlinger har kun registrerte medlemmer som har betalt
kontingenten. Det skal foretas registrering av alle som deltar på
generalforsamlingene.

17. Kontakten mellom styret og medlemmene skal primært gå gjennom internettsidene.
All informasjon og korrespondanse mellom styret og medlemmene skal være på
norsk.

18. Internettsidene skal ha en forside som er åpen for alle, hvor det annonseres hvem som
står bak disse sidene, hvilke fordeler medlemmer har og hvordan man går fram for å
bli medlem. I tillegg skal det være medlemssider som kun er tilgjengelige for
medlemmer som har betalt kontingenten.

19. ACN skal ikke drive med eller støtte kommersiell aktivitet, som kan ha noe med Anfi
del Mars drift å gjøre, annet enn å knytte direktekontakt mellom de som selv ønsker å
kjøpe, selge, bytte eller leie ut egne, private ukeandeler, og/eller som har ønsker om å
kunne leie ytterligere flere uker på Anfi del Mar. Det er anledning til å foreta dette på
ACNs medlemssider, men kun direkte mellom de 2 andelseiere det gjelder.
Vedtekter i Anfi Club Norway-2018. Vedtatt på GF 21.04.2018+ 2018-04-23

20. Styret skal etablere og vedlikeholde en oppdatert medlemsoversikt, med flest mulige
relevante opplysninger om medlemmene, såsom hvilket anlegg man tilhører og hvor
mange uker man disponerer. Disse opplysningene skal være konfidensielle og bare
brukes internt i styrearbeidet. Det er ikke til hinder for at styret kan knytte til seg
ekstern hjelp i arbeid med websider, IT løsninger eller medlemslister.

21. Endring av disse vedtektene kan bare behandles på ordinær generalforsamling og må
for å være gyldig vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til
vedtektsendringer må legges ut på ACN’s hjemmeside minst 4 uker før
generalforsamlingen og det er ikke anledning til benkeforslag.

Vedtatt på generalforsamlingen 21.04.2018. Styret i ACN
 

JEG HAR LEST VEDTEKTENE OG ØNSKER Å MELDE MEG INN I ANFI CLUB NORWAY